FANDOM


All character's names in Chinese.

Character Simplified Traditional Pinyin
Louise 露易丝・法兰西斯・露・布朗・杜・拉・瓦利埃尔 露易絲・法蘭西斯・露・布朗・杜・拉・瓦利埃爾 Lùyìsī Fǎlánxīsī lù Bùlǎng dù Lā Wǎlìāi'ěr
Saito 平贺才人 平賀才人 Pínghè Cáirén
Kirche 齐儿可・奥古斯都・菲列特利加・封・安哈特・查伯斯特 齊兒可・奧古斯都・菲列特利加・封・安哈特・查伯斯特 Qí'erkě Àogǔsīdōu Fēiliètèlìjiā fēng Ãnhātè-Chábósītè
Tabitha 夏洛特·埃里努·奥尔良(塔帕莎) 夏洛特·埃里努·奧爾良(塔帕莎) Xiàluòtè Ãilǐnǔ Ào'ěrliáng (Tǎpàshā)
Guiche 基修・杜・格拉蒙 基修・杜・格拉蒙 Jīxiū dù Gélāméng
Montmorency 蒙莫朗西 蒙莫朗西 Méngmòlǎngxi
Tiffania 蒂法妮亚 蒂法妮亞 Dìfǎnīyà
Siesta 谢丝妲 謝絲妲 Xièsīdá
Henrietta 汉丽塔 漢麗塔 Hànlìtǎ
Agnes 艾格妮丝 艾格妮絲 Àigénīsī
Osmond 欧斯曼 歐斯曼 Ōusīmàn
Colbert 寇伯特 寇伯特 Kòubótè
Eléonore 艾丽诺・艾伯蒂妮・露・布朗・杜・拉・瓦利埃尔 艾麗諾・艾伯蔕妮・露・布朗・杜・拉・瓦利埃爾 Àilìnuò Àibódìnī lù Bùlǎng dù Lā Wǎlìāi'ěr
Cattleya 嘉德丽雅・伊维特・露・布朗・杜・拉・瓦利埃尔 嘉德麗雅・伊維特・露・布朗・杜・拉・瓦利埃爾 Jiādélìyǎ Yīwéitè lù Bùlǎng dù Lā Wǎlìāi'ěr
Jessica 洁西卡 潔西卡 Jiéxikǎ
Scarron 斯卡隆 斯卡隆 Sīkǎlóng
Julio 朱力欧・切萨雷 朱力歐・切薩雷 Zhūlìōu Qièsàléi
Luctiana 露可夏娜 露可夏娜 Lùkěxiànà
Arie 阿里 阿里 Ālǐ
- - - -
- - - -
- - - -

Source: http://zh.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%B6%E4%B9%8B%E4%BD%BF%E9%AD%94%E8%A7%92%E8%89%B2%E5%88%97%E8%A1%A8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.